Klienci

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy usługi prawne dla osób fizycznych. Oferta Kancelarii w tym zakresie dotyczy spraw, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ramach świadczonych usług prawnych Kancelaria m.in. wykonuje wskazane poniżej czynności:

konsultacje i porady prawne,

analiza i ocena stanu prawnego spraw,

wydawanie opinii prawnych,

sporządzanie umów, wszelkiego rodzaju wniosków i innych dokumentów prawnych,

sporządzanie pozwów (w tym pozew o zapłatę, pozew o rozwód, pozew o alimenty),

sporządzanie pism w postępowaniu przed organami administracji oraz pism procesowych w sprawach przed sądem,

reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, przed organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi i innymi podmiotami,

prowadzenie spraw z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa zobowiązań, prawa pracy, prawa bankowego, prawa - konsumenckiego, prawa administracyjnego w tym planowania przestrzennego i prawa budowlanego, wywłaszczenia nieruchomości, prawa rodzinnego,

doradztwo i opiniowanie dokumentacji w sprawach dotyczących prawa konsumenckiego,

doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego, prowadzenie spraw rodzinnych w tym spraw rozwodowych, alimentacyjnych oraz dotyczących władzy rodzicielskiej,

prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego,

prowadzenie spraw związanych z zasiedzeniem nieruchomości,

prowadzenie spraw związanych ochroną prawa własności,

prowadzenie spraw o odzyskanie wywłaszczonych nieruchomości,

prowadzenie spraw EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze),

doradztwo prawne w sprawach dotyczących ustanowienia oraz znoszenia ograniczonych praw rzeczowych (między innymi: hipoteka, zastaw, użytkowanie, służebność),

doradztwo prawne i pomoc w sprawach spadkowych, w tym w sporządzaniu testamentów, prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, prowadzenie spraw o zachowek, dział spadku, zapis,

sporządzanie pism w elektronicznym postępowaniu upominawczym ( w tym sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny).

Klienci instytucjonalni

Kancelaria świadczy usługi prawne dla klientów instytucjonalnych, w tym osób prawnych, jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Usługi prawne świadczone są zarówno dla przedsiębiorców, jak i organizacji społecznych oraz jednostek samorządowych. W ramach świadczonych usług Kancelaria m.in. wykonuje wskazane poniżej czynności:

reprezentowanie przed sądami oraz organami administracji publicznej, w tym organami nadzoru państwowego,

prowadzenie spraw cywilnych, gospodarczych, spraw w postępowaniu egzekucyjnym, postępowaniu rejestrowym oraz postępowaniu wieczystoksięgowym,

sporządzanie pism przedsądowych oraz pism procesowych,

sporządzanie pozwów (w tym pozew o zapłatę),

reprezentowanie Klienta w pozasądowych postępowaniach, których celem jest rozwiązanie sporu z kontrahentem,

udzielanie przedsiębiorcy oraz jego pracownikom porad prawnych oraz konsultacji,

wydawanie opinii prawnych,

sporządzanie i opiniowanie projektów umów, uchwał, protokołów, statutów, regulaminów, procedur oraz innej dokumentacji,

uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami Klienta,

prowadzenie spraw i doradztwo prawne w zakresie m.in. prawa cywilnego, prawa handlowego, gospodarczego, prawa pracy, prawa bankowego, prawa konsumenckiego, prawa administracyjnego w tym planowania przestrzennego, prawa budowlanego, geologicznego i górniczego,

pomoc w dochodzeniu należności od dłużników Klienta, w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych,

pomoc prawna w doborze odpowiedniej formy działalności gospodarczej,

przygotowywanie dokumentów koniecznych do rejestracji i wykreślenia podmiotów gospodarczych z właściwych rejestrów,

doradztwo prawne oraz opiniowanie dokumentów w sprawach związanych z ładem korporacyjnym,

prowadzenie spraw EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze),

sporządzanie pism w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

pomoc prawna w zakresie rejestrowania i przekształcania spółek,

doradztwo, przygotowywanie projektów i opiniowanie projektów dokumentacji w sprawach związanych z outsourcingiem usług,

prowadzenie spraw związanych ochroną prawa własności,

doradztwo prawne w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami,

doradztwo prawne w sprawach dotyczących ustanowienia oraz znoszenia ograniczonych praw rzeczowych (między innymi: hipoteka, zastaw, użytkowanie, służebność),

Elastyczne metody rozliczeń

Indywidualnie ustalane wynagrodzenie

Przy ustalaniu wynagrodzenia brane są pod uwagę konkretne potrzeby Klienta, nakład pracy niezbędny do wykonania zlecenia oraz stopień skomplikowania sprawy.

Kancelaria proponuje kilka elastycznych metod rozliczeń:

wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy, udzielenie porady, sporządzenie opinii,

miesięczny ryczałt niezależny od ilości poświęconego czasu,

wynagrodzenie uzależnione od liczby godzin poświęconych na wykonanie obsługi prawnej według ustalonej stawki godzinowej,

wynagrodzenie ryczałtowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem za pomyślny wynik sprawy,

wynagrodzenie określone według warunków szczegółowo uzgodnionych z Klientem.

Zaufali nam

Zadzwoń do nas
lub

Umów się na konsultację

Przewiń do góry